Forslag til lokalplan 634 - Boligområde ved den tidligere Vorup Skole

Forslag til lokalplan 634 - Boligområde ved den tidligere Vorup Skole samt afgørelse om miljøvurdering

21. juni 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Randers Byråd vedtog den 12.06.2017 forslag til lokalplan 634 – Boligområde ved den tidligere Vorup Skole til offentlig høring i 10 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til lokalplan 634 er offentlig høring fra den 21.06.2017 til den 30.08.2017

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk  eller Miljø & Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest onsdag den 30.08.2017.

Se forslag til lokalplan nr. 634 - Boligområde ved den tidligere Vorup Skole

Planforslagets indhold

Lokalplanens område ligger i den sydlige del af Randers by på Vorup Boulevard og Hjørringvej. Området er på ca. 3,3 ha og afgrænses mod nord af Vorup Boulevard og mod øst af Hjørringvej. Mod syd og vest afgrænses lokalplanen af et eksisterende parcelhusområde. Lokalplanområdet omfatter den tidligere Vorup skole, som består af den oprindelige skolebygning med senere tilbygninger, SFO-bygning, overdækket cykelparkering, fritliggende servicebygning, gymnastiksal, pedelbolig, parkeringsanlæg, skolegård og arealer til boldbaner.

Lokalplanforslaget udlægger området til bolig-, offentlige og rekreative formål. Lokalplanforslaget er disponeret, så den tidligere Vorup skole, SFO-bygning og boldbaner udlægges til boligformål. Området vest for den tidligere skolebygning, som består af en pedelbolig, en gymnastiksal og to ubebyggede arealer, udlægges til henholdsvis offentlige formål herunder institutioner og fritids- og kulturformål samt rekreative formål, hvor der i tilknytning hertil kan etableres offentlige fritids-, forenings-, kultur-, og idrætsfaciliteter.

Planforslaget giver mulighed for at ombygge den tidligere Vorup skole og SFO-bygning til etageboliger. Lokalplanen sikrer, at den tidligere Vorup skole, som har en bevaringsværdi 4 ikke kan nedrives, og at ombygning sker med respekt for eksisterende arkitektur og bevaringsværdi.

På de tidligere boldbaner kan der etableres op til 50 tæt/lav boliger i op til to etager. Bebyggelsen kan opfattes som mindre enheder orienteret omkring de enkelte boligveje.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for miljøvurdering