Forslag til lokalplan 632 - Boliger på den tidl. Falbegrund

Forslag til lokalplan 632 - Boliger på den tidl. Falbegrund samt afgørelse om miljøvurdering

21. august 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Miljø- og Teknikudvalget vedtog 1. juni 2017 forslag til Lokalplan 632 - Boliger på den tidl. Falbegrund - til offentlig høring i 10 uger, jvf. Planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 632 er i offentlig høring fra onsdag 7. juni til onsdag 16. august 2017.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk eller til Miljø & Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest onsdag 16. august 2017

Se forslag til lokalplan nr. 632 - Boliger på den tidl. Falbegrund

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget omfatter et samlet grundareal på ca. 3,1 ha. Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Randers by mellem Glarbjergvej mod nord, Mariagervej mod øst, boligområdet ved Midgårdsvej mod vest og Mimersvej og erhvervsområdet mellem Asavænget og Mariagervej mod syd.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anvende området til blandet bolig og erhverv. Hvis det eksisterende erhverv på hjørnegrunden ved Glarbjergvej og Mariagervej bliver nedlagt, kan grunden udnyttes til blandet bolig og erhverv, samt offentlige formål. Lokalplanen er inddelt i 8 byggefelter, der giver mulighed for maksimalt at bygge ca. 21.000 m² ny bebyggelse i 2 til 5 etager.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Randers Kommune.

Miljøvurdering

Lokalplanens område er screenet i henhold til bestemmelserne i lov om Miljøvurdering, og forvaltningen er under dette arbejde ikke stødt på forhold, som vil kræve, at der udarbejdes en miljøvurdering for lokalplanens område.

Miljø- og Teknikudvalget har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Beslutningen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering kan påklages.

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for miljøvurdering