Forslag til tillæg til spildevandsplan for sorteringsanlæg ved Randers Affaldsterminal

Tillæg til spildevandsplan for et sorteringsanlæg til organisk affald ved Randers Affaldsterminal sendes i offentlig høring

03. maj 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Byrådet vedtog på mødet den 2. maj 2017 et forslag om tillæg til spildevandsplanen for et sorteringsanlæg til organisk affald ved Randers Affaldsterminal. Planen fastlægger at processpildevand fra sorteringsanlægget skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. I den forbindelse skal der etableres en spildevandsledning fra affaldsterminalen til renseanlægget, og der skal samtidig ske ændringer på selve renseanlægget.

Læs planforslaget: Forslag til tillæg til spildevandsplan

Planen er i offentlig høring i 8 uger fra den 3. maj - 28. juni 2017.

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 28. juni 2017 kl. 15.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Jakob Aarup på mail jakob.aarup@randers.dk.

I forbindelse med tillægget er der foretaget en screening af, om planen er omfattet af krav om en egentlig miljøvurdering. På baggrund af screeningen, er det besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planen. Beslutningen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål, indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber den 31. maj 2017.