Tillæg til spildevandsplanen for Kærsmindeområdet er vedtaget

Teknik- og miljøudvalget vedtog på mødet den 7. september 2017 et tillæg til spildevandsplanen for kloakering af Kærsmindeområdet.

12. september 2017 - Oprettet af Christina Sass Møller

Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 7. september 2017 tillæg til spildevandsplanen for boligområdet Kærsmindeområdet. Planen fastlægger, at området skal separatkloakeres. Overfladevand skal afledes i åbne render og grøfter på terræn til et regnvandsbassin i Kærsmindeparken med udledning til Svejstrup bæk. Spildevand renses på Randers Central Renseanlæg. Tillæg nr. 35 til spildevandsplanen.

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til planforslaget i høringsperioden. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.