Forslag til tillæg til spildevandsplan for byggemodning ved Storegade i Assentoft

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning ved Storegade i Assentoft (lokalplan 638) sendes i offentlig høring

13. juni 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Byrådet vedtog på mødet den 12. juni 2017 et forslag om tillæg til spildevandsplanen for byggemodning ved Storegade i Assentoft (lokalplan 638). Planen fastlægger at husspildevand fra byggemodningen skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. Tag- og overfladevand fra byggemodningen skal nedsives indenfor lokalplanområdet.

Læs planforslaget: Forslag til tillæg til spildevandsplan

Planen er i offentlig høring i 8 uger fra den 13. juni - 8. august 2017.

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 8. august.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Jakob Aarup på mail jakob.aarup@randers.dk.

I forbindelse med tillægget er der foretaget en screening af, om planen er omfattet af krav om en egentlig miljøvurdering. På baggrund af screeningen, er det besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planen. Beslutningen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål, indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Med baggrund i ny lovgivning er der kommet en ny afgørelse om dette den 30. juni 2017.