Tillæg til spildevandsplan for forbehandlingsanlæg til organisk affald ved affaldsterminalen i Randers

Byrådet vedtog på mødet den 24. august 2017 et tillæg til spildevandsplanen for et sorteringsanlæg til organisk affald ved Randers Affaldsterminal.

28. august 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Byrådet vedtog på mødet den 24. august 2017 et tillæg til spildevandsplanen for et sorteringsanlæg til organisk affald ved Randers Affaldsterminal. Planen fastlægger at processpildevand fra sorteringsanlægget skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. I den forbindelse skal der etableres en spildevandsledning fra affaldsterminalen til renseanlægget, og der skal samtidig ske ændringer på selve renseanlægget.

Tillæg til spildevandsplanen nr. 40

Planen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 3. maj - 28. juni 2017. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.