Tillæg til spildevandsplan for byggemodning ved Storegade i Assentoft

Teknik- og miljøudvalget vedtog på mødet den 7. september 2017 et tillæg til spildevandsplanen for byggemodning ved Storegade i Assentoft.

08. september 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Teknik- og miljøudvalget vedtog på mødet den 7. september 2017 et tillæg til spildevandsplanen for byggemodning ved Storegade i Assentoft. Planen fastlægger at området spildevandskloakeres. Spildevand ledes til Randers Centralrensenanlæg og tag- og overfladevand nedsives indenfor lokalplanområdet.

Tillæg til spildevandsplanen nr. 38

Planen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. juni - 8. august 2017. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.