Spildevandsplan for Sporbyen Scandia

Tillæg til spildevandsplanen er vedtaget.

11. december 2017 - Oprettet af Christina Sass Møller

Byrådet vedtog på mødet den 30. november 2017 tillæg til spildevandsplanen for Sporbyen Scandia. Planen omfatter afløbsanlæg foranlediget af omdannelsen af den tidligere togfabrik ”Scandia” fra erhvervsområde til et blandet byområde med boliger, kultur, erhverv og butikker svarende til lokalplanforslag 640 for Sporbyen Scandia. Tillæg nr. 41 Sporbyen Scandia

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Planen er vedtaget uden væsentlige ændringer. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.