Spildevandsplan for Sporbyen Scandia er i offentlig høring

Byrådet har besluttet, at forslag om spildevandsplan for området Sporbyen Scandia skal offentliggøres i en periode på 8 uger. Samtidig er det besluttet, at der ikke udarbejdes en særskilt miljøvurdering af spildevandsplanen.

10. oktober 2017 - Oprettet af Christina Sass Møller

Byrådet vedtog på mødet den 4. september 20017 at forslag om tillæg til spildevandsplanen for Sporbyen Scandia skal sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger. Planen er i høring i perioden 11. september - 7. november 2017.  Læs planforslaget her.

Planen omfatter afløbsanlæg foranlediget af omdannelsen af den tidligere togfabrik ”Scandia” fra erhvervsområde til et blandet byområde med boliger, kultur, erhverv og butikker svarende til lokalplanforslag 640 for Sporbyen Scandia.

En del af området er i dag fælleskloakeret. Samtidigt med omdannelsen af området skal kloakanlæg i området ændres, så området i stedet bliver separatkloakeret. Ud over etablering af nye bygninger/ombygninger er der reserveret et areal til en eventuel fremtidig klimabro i området. Udformningen og tracéet af klimabroen er p.t. ikke fastlagt, men forventes etableret som en dæmning vest for den rørlagte del af Ladegård Bæk.

De samlede aktiviteter vedr. afløbsanlæg på Scandiagrunden omfatter anlæg for:

  • afvanding af regn- og spildevand for de skitserede delområder i projektet ”Sporbyen”
  • omlægning af Randers Spildevands eksisterende anlæg, som bliver berørt af enten nye bygninger eller klimabroen
  • etablering af kloakledninger igennem området og hovedpumpestation (PR27) ved Toldbodgade, således at området nord for Udbyhøjvej (del af Dronningborg) på sigt kan separatkloakeres.

Regnvand fra området ledes til bassiner, som renser og forsinker overfladevand inden udledning til Ladegårds Bæk og Randers Fjord. Spildevand ledes til Randers Central Renseanlæg.

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 3. november 2017. Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Christina Sass Møller på mail: csm@randers.dk

Afgørelse om ikke-miljøvurdering

Randers Kommune træffer samtidig afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering i forbindelse med tillæg til spildevandsplan for Sporbyen Scandia. Afgørelsen træffes i henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lbk. nr. 448 af 10. maj 2017). Afgørelsen kan påklages (se klagevejledning), og klagefristen er den 10. oktober 2017.

Begrundelse for afgørelsen

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lbk. nr. 448 af 10. maj 2017) § 8, stk. 2, nr. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er Randers Kommunes vurdering, at tillæg til spildevandsplanen må betragtes som en plan der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og derfor kan være omfattet af kravet om miljøvurdering.

Randers Kommune har gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er der anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk. 2 skal omfatte. Det er kommunens vurdering, at tillægget ikke skal miljøvurderes, eftersom der ikke vil ske nævneværdig påvirkning af miljøet som følge af håndtering af spildevand og overfladevand. Øvrige forhold er behandlet i forbindelse med forslag om lokalplan 640 Sporbyen Scandia. Der er lagt vægt på at der etableres regnvandsbassin for at undgå påvirkning i Ladegårdsbæk eller Randers Fjord og opfylde krav om bedst tilgængelig teknik mht. rensning.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er jf. lovens § 50:

  • miljø- og fødevareministeren,
  • enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnet klageportal, som der er et linket til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Randers Kommune gør opmærksom på, at der er gebyr for at indgive en klage. Du kan læse nærmere om gebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Randers Kommune. Randers Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.