Vorup Nord - Storkeengen. Spildevandsplan i offentlig høring.

Storkeengen er byens nye innovative klimaprojekt, hvor klimatilpasning af den nordlige del af Vorup kombineres med udviklingen af Storkeengen til en ny naturpark. Forslag om plangrundlag for klimatilpasningen er nu i offentlig høring.

Illustration: C.F.Møller Landscape

10. oktober 2017 - Oprettet af Christina Sass Møller

I projekt Storkeengen kombineres byudvikling, nye stiforbindelser og særlige aktivitetsområder med synlige spildevandstekniske løsninger som svar på nogle af de udfordringer, som klimaforandringerne bringer med sig. Med projektet ønsker vi sammen at vise, at klimatilpasning kan være en gevinst for både bylivet, naturen og byudviklingen i Randers.

Vorup vil i fremtiden være truet af oversvømmelser på grund af ekstremregn og stigende vandstand i Gudenåen. Det problem skal projektet Storkeengen afhjælpe ved hjælp af blandt andet skybrudsveje, rensebassiner udformet som naturlige vådengsarealer og et nyt dige. Diget vil dels beskytte de tekniske anlæg og dels fungere som et værn i tilfælde af stormflod.

Offentlig høring

Randers Byråd besluttede den 2. oktober 2017 at sende et forslag om spildevandsplan for ’Klimatilpasning og regnvandshåndtering i Vorup Nord og Storkeengen’ i offentlig høring. Planen giver grundlag for, at Randers Spildevand kan etablere de spildevandstekniske løsninger på Storkeengen.

Planforslaget er i offentlig høring i 8 uger i perioden 3. oktober – 29. november 2017. Læs planforslag og den tilhørende miljøvurdering her: Forslag til Spildevandsplan inkl. Bilag 1 og Bilag 2 om matrikler som berøres af planenMiljøvurdering. Bilag 3 Kort-Vådområde og sikringsdige. Bilag 4 Kort-Skybrudsveje

Forslaget giver grundlag for at klimatilpasse det nordlige Vorup. Området tilpasses fremtidig ekstrem regn og stormflod vha. tiltag i byområdet og i naturområdet Storkeengen. Tiltagene omfatter skybrudsveje, konstruerede vådområder og dige. Projektet er første del af Klimabåndet under Byen til Vandet.

Har du kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail miljoeogteknik@randers.dk eller som digital post. Kommentaren skal være modtaget hos kommunen senest den 29. november 2017 kl. 15.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Christina Sass Møller på mail: csm@randers.dk.

Følg projektet på https://klima.randers.dk/visioner-planer-og-publikationer/klimatilpasning/storkeengen/ og www.randersspildevand.dk/klima/storkeengen.