Kloakering af Kærsmindeområdet

Spildevandsplan om separatkloakering af Kærsmindeområdet er i offentlig høring

06. april 2017 - Oprettet af Christina Sass Møller

Byrådet vedtog på møde den 27. marts 2017 at forslag om tillæg til spildevandsplanen om byggemodning i Kærsmindeområdet (lokalplan 616) sendes i offentlig høring. Planen fastlægger at området skal separatkloakeres med afledning af overfladevand i åbne render/grøfter til at regnvandsbassin i Kærsmindeparken. Render og grøfter til afledning af overfladevand drives af et privat spildevandslaug. Læs planforslaget Tillæg til spildevandsplan nr. 35.

Planen er i offentlig høring i perioden 5. april - 1. juni 2017.   

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 1. juni 2017 kl. 15.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Christina Sass Møller på mail csm@randers.dk.

I sammenhæng med lokalplan 616 er der foretaget en screening af, om planen er omfattet af krav om en egentlig miljøvurdering. På baggrund af screeningen, er det besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planen. Beslutningen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål, indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber den 4. maj 2017.