Afgørelse om ikke-miljøvurdering - Tillæg til spildevandsplan nr. 38 for Storegade i Assentoft

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af tillæg til spildevandsplan for Storegade i Assentoft.

30. juni 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 30. juni 2017 truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering i forbindelse med tillæg til spildevandsplan for byggemodning ved Storegade i Assentoft. Afgørelsen er i henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lbk. nr. 448 af 10. maj 2017).

Afgørelsen kan påklages (se klagevejledning), og klagefristen er den 28. juli 2017.

Afgørelsen annullerer tidligere afgørelse af 13. juni 2017, da der er kommet ny lovgivning på området.

Sagens oplysninger

Tillæg til spildevandsplan nr. 38 udarbejdes som følge af lokalplan 638 byggemodning ved Storegade i Assentoft. Lokalplan nr. 638 omfatter en byggemodning af et areal, hvor der tidligere primært har været landbrugsdrift. Byggemodningen sker på matriklen 16k, Assentoft By, Essenbæk, og den vil medføre op til 60 boliger.

Tillægget til spildevandsplan omfatter kloakering af byggemodningen. Tag- og overfladevand skal nedsives på privat grund i byggemodning og området bliver kun spildevandskloakeret. Vejvand skal nedsives indenfor lokalplanområdet. Alternativt kan der etableres fælles nedsivningsanlæg for flere grunde. Husspildevand fra byggemodningen ledes til fælleskloakken i Vester Alle i kloakoplandet S9A.4. Spildevandet ledes herefter til overløbsbygværket ASOK015 og videre til pumpestationen ASOPS01, som pumper spildevandet videre til pumpestationen SH4PS12. Herfra pumpes spildevandet til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Ved overbelastning af overløbsbygværket ASOK015 aflaster dette opspædet spildevand til gamle jordbassiner, som har forbindelse med Kabbeleng Bæk/Volkmølle Bæk, som har forbindelse med Randers Fjord. Kloakprojektet og byggemodningen forventes at foregå med opstart i 2017.

Begrundelse for afgørelsen

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lbk. nr. 448 af 10. maj 2017) § 8, stk. 2, nr. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er Randers Kommunes vurdering, at tillæg til spildevandsplanen må betragtes som en plan der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og derfor kan være omfattet af kravet om miljøvurdering.

Randers Kommune har gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er der anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk. 2 skal omfatte. Dette tillæg til spildevandsplan vurderes på baggrund af screeningen, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har lagt vægt på, at nedsivningen af tag- og overfladevand sker i et område, som ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresse og udenfor indvindingsopland til almene vandværker. Desuden ledes spildevand fra byggemodningen til Randers Centralrenseanlæg, som har kapacitet til at modtage spildevandet.

Du kan se Randers Kommunes screening her.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er jf. lovens § 50:

  • miljø- og fødevareministeren,
  • enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnet klageportal. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Randers Kommune gør opmærksom på, at der er gebyr for at indgive en klage. Du kan læse nærmere om gebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Randers Kommune. Randers Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.