Nedklassificering af veje - offentliggjort pr. 1. september 2016

Hermed offentliggøres hvilke veje Randers Kommune påtænker at nedklassificere i 2020.

23. august 2016 - Oprettet af Britt Appelon

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2011-2014 blev det vedtaget at starte en proces med nedklassificering af kommunale veje uden overordnet trafikal betydning.

I alle nyere og fremtidige udstykninger i Randers Kommune udlægges bolig- og industriveje som private fællesveje, medmindre vejen har funktion som stamvej. Ud fra et lighedssynspunkt er det besluttet at nedklassificere de fleste af de eksisterende kommunale grusveje, samt blinde bolig- og industriveje, som har meget lille betydning for den offentlige færdsel. Grundejerne langs disse veje overtager derefter den fulde vedligeholdelse af vejene, inkl. snerydning, glatførebekæmpelse og oprensning af rendestensbrønde.

 

Alle veje, der nedklassificeres, bringes forud for overdragelsen i god og forsvarlig stand.

 

Kommunen kan tidligst træffe endelig beslutning om at en vej skal overgå fra kommunevej til privat fællesvej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker en sådan beslutning.

 

Offentliggørelsen over hvilke veje der påtænkes nedklassificeret i 2020 kan findes her.