Endelig vedtagelse af lokalplan 636 – Hobrovejens Skole

Endelig vedtagelse af lokalplan 636 – Hobrovejens Skole

16. september 2016 - Oprettet af admin

Randers Byråd vedtog på mødet den 5. september 2016 lokalplan 636 – Hobrovejens Skole med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 16.09.2016, jf. planlovens § 30.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9.marts 2016 til den 4. maj 2016. Der er kommet i alt 2 høringssvar til planen 8. juni til den 3. august 2016.

Forslaget til lokalplan nr. 636 omfatter et område mellem Rådmands Boulevard, Nyvangsvej, Gethersvej og Skolevej i Randers. Området rummer Hobrovejens skole med tilhørende grønne faciliteter samt daginstitutionen Minimax. Lokalplanområdet har vejadgang fra Nyvangsvej, Gethersvej og Skolevej.

Lokalplanforslaget omfatter Hobrovejens Skole og giver mulighed for, at nedrive den bevaringsværdige retiradebygning (SAVE værdi 2) og opføre en ny multihal hvor denne ligger.

Multihallen skal give mulighed for bedre idræts- og aktivitets- faciliteter til skolens elever. Den nye multihal ønskes placeret i nær tilknytning til hovedbygningen og skolegården. Derved bliver det nødvendigt at nedrive den eksisterende bevaringsværdige retiradebygning (toiletbygninger). Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser om dette. Hovedbygningen til Hobrovejens skole er ligeledes bevaringsværdig og i lokalplanen fastsættes bestemmelser om bevaring af hovedbygningen.

Den nye multihal opføres i 2 etager med en højde på ca. 8,5 meter. Området må bebygges i op til 3,5 etager og med en højde på op til 15 meter. Bebyggelsesprocenten er på højst 40. Den bevaringsværdige hovedbygning er opført i 5 etager.

I lokalplanen fastsættes derudover bestemmelser om vejadgang og parkeringspladser, byggefelt, byggelinjer samt beplantningsbælter og bevaring af alléen der fører ind til skolen.

Byrådet har forholdt sig til bemærkningerne i forbindelse med vedtagelsen af planerne. Bemærkningerne har ikke medført ændringer i lokalplanen.

Den endelige vedtagelse af planen samt behandling af høringssvar kan ses i referatet fra mødet på www.randers.dk

Se: Lokalplan 636

Endelige vedtagelser
Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 
Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?
Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.