Endelig vedtagelse af lokalplan 635 - Tradium

Endelig vedtagelse af lokalplan 635 - Tradium og kommuneplantillæg nr. 24

05. oktober 2016 - Oprettet af admin

Randers Byråd vedtog på mødet den 5. september 2016 lokalplan 635 - Tradium samt kommuneplantillæg nr. 24 endeligt.

Lokalplanen omfatter Tradiums uddannelsesfaciliteter på Vester Allé og giver mulighed for at udvide Tradiums aktiviteter i området, herunder opførelse af et skolehjem i op til 5 etager.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 5. oktober 2016, jf. planlovens § 30.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. april 2016 til den 22. juni 2016.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

På baggrund af høringssvar tilføjes en bestemmelse i § 9.3 om etablering af et grønt hegn mod Borgmestervangen samt i § 11.2 hvor etablering af grønt hegn er en forudsætning for ibrugtagning af skolehjem.

Udover ovennævnte ændringer er lokalplanen uændret bortset fra mindre redaktionelle ændringer.

Se: Lokalplan 635

Endelige vedtagelser
Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 
Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?
Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.