Endelig vedtagelse af lokalplan 623 – Juventusvej V samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af lokalplan 623 – Juventusvej V samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

20. januar 2016 - Oprettet af Alex Veje Søndergaard

Randers Byråd vedtog den 18. januar 2016 lokalplan nr. 623 – Juventusvej V område til erhverv og butikker til særlig pladskrævende varegrupper - samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 endeligt.

Lokalplanens område afgrænses af ubebyggede arealer mod nord og øst, Paderup Boulevard og Randers Storcenter mod syd og Juventusvej mod øst.

Lokalplanen giver mulighed for - at etablere butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper samt erhvervs- og servicevirksomheder såsom værkstedes-, lager- og engrosvirksomheder, herunder restauration, tankstation, vaskehal og liberale erhverv.

I forhold til det offentliggjorte forslag er lokalplanen ændret, idet der gives mulighed for liberale erhverv, undtagen selvstændig kontorvirksomhed.

Derudover er der ingen ændringer, bortset fra mindre redaktionelle rettelser.


 

Se lokalplan 623

Se kommuneplantillæg 16

Endelige vedtagelser
Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning lokalplaner
Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?
Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.