Forslag til lokalplan 638 - boligområde ved Storegade i Assentoft

Forslag til lokalplan 638 - et boligområde ved Storegade i Assentoft samt afgørelse om miljøvurdering

26. september 2016 - Oprettet af Merethe Bering

Randers Miljø- og teknikudvalg vedtog den 08.09.2016 forslag til lokalplan nr. 638 til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan nr. 638 er i offentlig høring fra den 26.09.2016 til den 21.11.2016

Høringssvar sendes til plan@randers.dk eller Miljø & Teknik, Laksetorvet 1, 8900 Randers og skal være modtaget senest mandag den 21.11.2016

Se forslag til lokalplan nr. 638 - Et boligområde ved Storegade i Assentoft.

Planforslagets indhold

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 4 ha og ligger i den sydvestlige del af Assentoft.
Området omfatter Storegade 2 B i Assentoft, den nordlige del af matr. nr. 16a Assentoft By, Essenbæk. Lokalplanområdet omfatter den nordlige del af en større landbrugsejendom, der i dag er frastykket.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, i alt op til maks. 60 boliger til tæt-lav bebyggelse. I den sydlige del af området er der mulighed for åben-lav bebyggelse i form af ca. 19 parcelhuse, med grundstørrelser på minimum 700 m2.
Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til max. 35 for åben-lav og 40 for tæt-lav bebyggelse.

Vejadgang til området skal ske via Storegade, så lokalplanområdet vejforsynes fra nord. Lokalplanen udlægger et grønt fællesareal til opholds- og legeområde, ligesom der fastlægges bestemmelser om et støjhegn, der skærmer for trafikstøj fra Storegade. Lokalplanen fastlægger en vejbyggelinje på 6 meter fra Storegade. Lokalplanen udlægger en sti til de tilstødende boligområder, som forbinder lokalplan- området og Vester Allé. Lokalplanen fastlægger en byggelinje mod øst, så beboelsesbygninger som grænser op mod eksisterende parcelhuse, trækkes frem fra naboskel ved fastsættelse af en byggelinje 5 meter fra skel.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Ifølge miljøvurderingsloven kan man klage over myndigheders afgørelse om at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering efter samme regler som klager over afgørelser efter planloven.


Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Efter Planlovens § 24 fremlægges lokalplanforslag i 8 uger og kan ses på www.annonceringer.randers.dk.