Undersøgelser af vandhuller for bilag IV arter.

Randers Kommune har sammen med en konsulent for 7 år i træk gang i undersøgelser af bilag IV paddearternes udbredelse i kommunen.

10. marts 2016 - Oprettet af Lone Jørgensen

Undersøgelsesperioden

Undersøgelserne forløber fra den 1. marts 2016 til og med den 31. august 2016. 

Formål med undersøgelsen

Vandhullerne undersøges for tilstedeværelsen af spidssnudet frø, stor vandsalamander, strandtudse og løgfrø. Disse padder er beskyttet i henhold til EU’s habitatdirektiv. Arterne har ikke gode vilkår i Danmark og er gået stærkt tilbage i takt med en mere intensiv udnyttelse af landskabet. For bedre at kunne beskytte de tilbageværende eksemplarer af de nævnte arter undersøger Randers Kommune hvor de findes. 

Metode

Konsulenten vil i forårsperioden fortrinsvis køre rundt i kommunen om natten for at lytte til kvækkende frøer. For at undersøge for løgfrø vil det være nødvendigt at lytte helt tæt på vandhullet. 

I sommerperioden vil han i dagtimerne undersøge de samme vandhuller for forekomsten af padder ved at foretage undersøgelser med ketsjer. 

Undersøgelsesområde.

Det er hovedsageligt vandhuller i områderne på det viste kort der undersøges i 2016.

Kontaktperson ved Randers Kommune

Lars Sandberg, Biolog, Natur- og Miljø, Randers Kommune
89 15 18 56