VVM-screening af ny kunstgræsbane ved Viborgvej ved Randers Stadion

VVM-screening af ny kunstgræsbane, som skal etableres ved eksisterende idrætsanlæg ved Viborgvej ved Randers Stadion

19. august 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune, Kultur og Fritid, har søgt om etablering af en kunstgræsbane ved det eksisterende idrætsanlæg ved Viborgvej/Randers Stadion.

Randers Kommune, Natur og Miljø har afgjort, at etablering af det ansøgte ikke er omfattet af en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Kommunen vurderer i VVM-screeningen, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i VVM-bekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016), bilag 3.

VVM screeningen

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen offentliggøres. En eventuel klage skal indsendes via klageportalen ved Natur- og Miljøklagenævnet.

Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.