Planer om ændring af kloakken i Helstrup

Byrådet har vedtaget at sende et forslag om tillæg til spildevandsplanen for Helstrup i høring. Fælleskloakken ændres til separatkloak.

12. februar 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Byråd vedtog den 8. februar 2016 at sende forslag om tillæg til spildevandsplan i offentlig høring.

Planen omfatter at fælleskloakken (ét strenget kloak) i Helstrup skal ændres til separatkloakeret (to strenget kloak). Udledning af overfladevand fra Helstrup vil fremover ske til Elbæk som nu, men via et nyt regnvandsbassin. Spildevand vil blive ledt til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

Planforslaget:  Planforslag, Kortbilag, Skema deloplande, Miljøscreening

Høringsperioden starter den 12. februar 2016. Eventuelle kommentarer sendes skriftligt til Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C eller mail miljoeogteknik@randers.dk og skal være modtaget senest den 8. april 2016.

Det er besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planen. Beslutningen herom kan for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber den 11. marts 2016. Baggrunden for beslutningen er en vurdering af, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser forbundet med planændringen.