Forslag til tillæg til spildevandsplan for udvidelse af Randers Havn

Byrådet har vedtaget at sende et forslag til tillæg til spildevandsplan for udvidelse af Randers Havn - Lokalplan 567 i høring.

22. juni 2016 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Byråd vedtog den 20. juni 2016 at sende forslag om tillæg til spildevandsplan i offentlig høring. Planen omfatter kloakering af udvidelsen af Randers Havn. Det nye havneområde vil blive separatkloakeret, og spildevand vil blive ledt til rensning på Randers Centralrenseanlæg, mens tag- og overfladevand vil blive ledt til regnvandsbassin med udledning til Kristrup Landkanal eller havnebassin. 

Planforslaget: PlanforslagKortbilagSkema deloplandeMiljøscreening

Høringsperioden starter den 22. juni 2016. Eventuelle kommentarer sendes skriftligt til Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C eller mail  miljoeogteknik@randers.dk og skal være modtaget senest den 17. august 2016.

Send en mail til Miljø og teknik, Randers Kommune

Det er besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planen. Beslutningen herom kan for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber den 20. juli 2016. Baggrunden for beslutningen er en vurdering af, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser forbundet med planændringen.