Ændring af kloakken i Helstrup

Ny spildevandsplan for Helstrup er vedtaget

22. juni 2016 - Oprettet af Christina Sass Møller

Tillæg om ændring af kloakken i Helstrup

Miljø og Teknik udvalget vedtog den 28. april 2016 om tillæg til spildevandsplan. Planen omfatter, at fælleskloakken (ét strenget kloak) i Helstrup skal ændres til separatkloakeret (to strenget kloak). Udledning af overfladevand fra Helstrup vil fremover ske til Elbæk som nu, men via et nyt regnvandsbassin. Spildevand vil blive ledt til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

Spildevandsplanen for Helstrup.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i perioden 12. februar - 8. april 2016. Kommentarer er blevet behandlet af Miljø og Teknikudvalget.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.