Forslag til lokalplan 624 - Offentlige formål i Nyvangsområdet

Forslag til lokalplan 624 - Offentlige formål i Nyvangsområdet Randers Byråd vedtog på mødet den 16. november 2015 forslag til lokalplan 624 – Fremtidens plejehjem på Nyvangsskolen.

24. november 2015

Forslag til lokalplan 624

Randers Byråd vedtog på mødet den 16. november 2015 forslag til lokalplan 624 – Fremtidens plejehjem på Nyvangsskolen.
Lokalplanens område omfatter Nyvangsskolens ejendom og er beliggende i Nyvangsområdet i den nord-vestlige del af Randers.

Lokalplanen sikrer, at Nyvangsskolens bygninger og anlæg i sin helhed kan nedrives, og at området kan anvendes til offentlige formål som plejehjem og daginstitution samt rekreativt område som legeplads og grønt område.

Se Forslag til lokalplan 624

Miljøvurdering
Randers Kommune har gennemført en screening i forhold til bestemmelserne om miljøvurdering. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Lokalplanforslaget er i henhold til bestemmelserne i planlovens § 24 fremlagt for offentligheden, således at man har mulighed for at gøre indsigelse mod forslaget eller stille ændringsforslag dertil.

Lokalplan 624 er i høring fra den 18. november 2015 til den 13. januar 2016

Indsigelser og ændringsforslag sendes til Miljø & Teknik, Laksetorvet 1, 8900 Randers C eller til plan@randers.dk med sidste frist onsdag den 13. januar 2016.

Generelle bestemmelser vedrørende lokalplaner/kommuneplantillæg: Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg
Efter Planlovens § 24 fremlægges lokalplanforslag og kommuneplantillæg i 8 uger og kan ses på www.randers.dk. Midlertidige retsvirkninger: Ifølge planlovens § 17, stk. 1 må ejendomme, der er omfattet af et lokalplanforslag ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige plans indhold.
Klagevejledning lokalplaner
Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage? Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.