Vedtaget spildevandsplan for Virring, Ammelhede og Floes

Tillæg til spildevandsplanen for separatkloakering af byerne Virring, Ammelhede og Floes blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 10. december 2016.

06. januar 2016 - Oprettet af Christina Sass Møller

Tillæg til spildevandsplanen for separatkloakering af byerne Virring, Ammelhede og Floes blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 10. december 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i juli - august 2015. Kommunen modtog flere kommentarer i høringsperioden. De indkomne kommentarer er blevet behandlet og ændringer som følge deraf, er indarbejdet i spildevandsplantillægget. Det gav anledning til en ekstra høring hos enkelte grundejere.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg nr. 32 om separering af Virring Ammelhede og Floes