Retningslinjer for anvendelse af nemkonto

Systemansvarlig

Lederen af regnskabskontoret er ansvarlig for kommunens anvendelse af NemKonto systemet.

Anvendelsesområde

Systemet anvendes til håndtering af udbetalinger fra kommunens IT-systemer.

Systemadministration

Lederen af regnskabskontoret udpeger de medarbejdere, som skal have indberetningsadgang til NemKonto systemet. Medarbejderne skal godkendes af Økonomichefen.

Selve oprettelsen foretages af kommunens KSP/CICS administrator (IKT afdelingen).

Der må ikke tildeles indberetningsadgang til medarbejdere, som samtidigt har indberetningsadgang til at nyoprette sager i kommunens øvrige it-systemer, som håndterer betalinger. Dette skyldes ønske om en personmæssig adskillelse mellem indberetningsadgang til fagsystemer og NemKonto systemet.

Læseadgang til NemKonto-registret må gives af lederen af regnskabskontoret hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.

Basale forretningsgange

Hvis en borger eller en virksomhed henvender sig til kommunen for at få ændret sin NemKonto eller få oprettet en specifik NemKonto, skal der foreligge en skriftlig anmodning herom.

Anmodningen indberettes via www.nemkonto.dk. Indberetteren påser selv, at de indberettede oplysninger er korrekte.

Anmodningerne arkiveres samlet i regnskabsafdelingen.

Efter indberetningen får ejeren af NemKontoen automatisk besked om, at kontoen skal aktiveres inden ændringerne træder i kraft.

Dokumentationskontrol

En gang månedligt foretages en kontrol af ændringer i NemKonto systemet. Kontrollanten må ikke have indberetningsadgang til NemKonto systemet.

Kontrollen foretages på baggrund af lister, som NemKonto fremsender til kommunen.