Forretningsgang for personligt forskud

Underbilag generelle regler for forvaltning af kommunens betalingsformidling

Anvendelse

Et permanent personligt forskud kan udbetales, såfremt en institution vurderer, at man løbende vil have behov for at skulle foretage kontante udlæg. Personligt forskud kan udbetales til lederen og undtagelsesvist til andre ansatte.

Ansøgning om udbetaling af personligt forskud indsendes til personaleafdelingen.

Beløbet, som er personligt, udbetales, registreres og administreres af personaleafdelingen. Forskudsbeløbet registreres som personligt forskud i kommunens økonomisystem.

Refusion af foretagne udlæg

Indkøbene bogføres på institutionens driftskonti og udbetales til medarbejderens NemKonto. Udbetalingen må ikke foretages af den person, som har afholdt udgiften, men skal foretages af en anden person med ledelsesansvar inden for det pågældende område.

Afregning af personligt forskud

I forbindelse med fratrædelse er det personaleafdelingens ansvar, at forskudsbeløbet afregnes ved at det udbetalte beløb tilbagebetales eller modregnes i den sidste lønkørsel ved fratræden.

Kontrol med personligt forskud

Personaleafdelingen fører løbende kontrol med udbetalte forskud.