Bilag 4. Bevillingsområder

1 Økonomiudvalget    

1 Administration

05 Sekretariater og forvaltninger
10 Redningsberedskab
15 Lønpuljer og kompetenceudvikling
20 Udbetaling Danmark
25 Tjenestemandspensioner og -præmier
30 Interne forsikringspuljer
35 Lov og cirkulæreprogram
40 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love
45 Budgetaftaler

2 Politisk organisation

05 Fælles formål
10 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
15 Kommissioner, råd og nævn
20 Valg

3 Erhverv og turisme

05 Erhvervsservice og iværksætteri
10 Turisme

2 Børn- og skoleudvalget

1 Skole

07 Fællesudgifter
09 Folkeskoler
10 Befordring af elever i grundskolen
12 Efterskoler og ungdomskostskoler
14 Skolefritidsordninger
16 Fritidshjem og klubber
18 Specialundervisning i regionale tilbud
19 Kommunale specialskoler
20 Ungdomsskolevirksomhed
22 Ungdommens uddannelsesvejledning
24 Bidrag til private skoler

3 Børn 0-5 år

05 Fælles formål
10 Dagpleje
15 Dagtilbud
20 Tilskud til private institutioner
25 Særlige dagtilbud og klubber

4 Familie

02 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
03 Talepædagogisk bistand
05 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
10 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
15 Døgninstitutioner for børn og unge
20 Sikrede institutioner
25 Botilbud for personer med særlige sociale problemer
30 Udgifter til sociale formål (merudgiftskompensationer mv.)
35 Øvrige sociale formål
40 Forebyggende rådgivning

3 Beskæftigelsesudvalget

1 Førtidspension, integration og ikke arbejdsmarkedsparate borgere

10 Kontante ydelser
20 Sygedagpenge og jobafklaring    
30 Førtidspensioner og personlige tillæg
40 Fleks- og skånejob
60 Integrationsindsats
70 Driftsudgifter og mentorordninger mv.
80 Øvrig beskæftigelsesindsats
90 Boligydelse og boligsikring

2 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate borgere

10 Kontante ydelser
40 Fleks- og skånejob
50 Seniorjob
60 Integrationsindsats
70 Driftsudgifter og mentorordninger mv.
80 Øvrig beskæftigelsesindsats

3 Udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud

10 Kontante ydelser
75 Beskæftigelsesindsats forsikrede
85 Difference ift. beskæftigelsestilskud

4 Socialudvalget

1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, børn og unge

05 Særlige dagtilbud og særlige klubber
10 Døgninstitutioner, opholdssteder mv.
15 Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.)
20 Plejefamilier/opholdssteder handicappede børn og unge
25 Forebyggende foranstaltninger handicappede børn og unge
30 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

2 Tilbud til voksne med særlige behov

05 BPA handicaphjælpere
06 Boliger
10 Voksen bo
15 Forsorgshjem og aflastning
17 Bostøtte
20 Kontaktperson- og ledsagerordninger
40 Aktivitets- og samværstilbud, samt beskyttet beskæftigelse
50 Kompenserende specialundervisning
60 Sociale formål (merudgiftskompensationer mv.)
70 Alkoholbehandling og behandlingshjem
75 Behandling af stofmisbrugere
90 Øvrige udgifter 4.2
95 Øvrige sociale formål

4 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere

10 Kontante ydelser
20 Sygedagpenge og jobafklaring
30 Førtidspensioner og personlige tillæg
60 Integrationsindsats
70 Driftsudgifter og mentorordninger mv.
80 Øvrig beskæftigelsesindsats
85 Sundhedsudgifter
90 Boligydelse og boligsikring
95 Andre sundhedsprojekter

5 Miljø- og teknikudvalget

1 Miljø og teknik, skattefinansieret virksomhed

52 Natur og miljø
54 Sekretariat
55 Ejendomsservice
58 Plan, byg og veje
59 Driftsafdeling

2 Miljø og teknik, forsyningsvirksomhed

52 Natur og miljø

6 Kultur og fritidsudvalget

1 Kultur og fritid

05 Aftale
10 Tilskud til selvejende institutioner
15 Fritid og idræt
20 Kultur
25 Museum Østjylland og Lokalhistorisk Arkiv
30 Museer ekskl. Museum Østjylland
35 Teatre
40 Musikarrangementer
45 Værket
50 Andre kulturelle opgaver ekskl. Værket og Lokalhistorisk Arkiv
55 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. ekskl. Ungdomsskole
60 Turisme, inkl. Eventsekretariatet

7 Sundheds- og omsorgsudvalget

1 Sundhedsområdet

05 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
10 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
15 Sundhedsfremme og forebyggelse
20 Andre sundhedsudgifter
25 Kommunal sundhedstjeneste
30 Kommunal tandpleje

2 Tilbud til ældre

05 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre
10 Hjælpemiddelområdet
15 Plejevederlag

8 Landdistriktsudvalget

1 Landdistrikt

05 Landdistrikt