Budgetopfølgning - økonomistyringskalender

En offensiv økonomistyring er kendetegnet ved, at man handler, inden det er for sent. Derfor foretages der i Randers Kommune som led i økonomistyringen budgetopfølgning fem gange årligt. Budgetopfølgningerne finder sted på følgende tidspunkter:

  • 31. marts (mulighed for bevillingsmæssige ændringer)
  • 31. maj (forberedelse til halvårsregnskabet)
  • 30. juni (halvårsregnskabet, mulighed for bevillingsmæssige ændringer)
  • 30. september (mulighed for bevillingsmæssige ændringer)
  • 30. november (sidste mulighed for at kvalificere skønnet over forventet regnskab inden regnskabsafslutningen)

Budgetopfølgningerne omfatter såvel serviceudgifter som indkomstoverførsler samt anlæg og finansiering. I forbindelse med budgetopfølgningerne er der fokus på det forventede regnskab, dvs. forventet overskud/underskud ved årets udgang (primært overførsler på driftskonti samt periodeforskydninger vedrørende anlægsprojekter). Det forventede regnskab er særdeles relevant, idet det bl.a. indikerer, om kommunen kan overholde servicerammen eller ej.

For indkomstoverførslerne fungerer budgetopfølgningerne samtidig som bevillingskontrol/bevillingstilretning. Der er mulighed for at søge om bevillingsmæssige ændringer tre gange årligt, jf. ovenfor. Ifølge kommunens økonomistyringsregler gives der ikke ufinansierede tillægsbevillinger, men for indkomstoverførslerne gælder, at eventuelle merudgifter finansieres inden for den samlede kommunale økonomi. Det er derfor vigtigt, at eventuelle merudgifter kommer frem så tidligt som muligt. Merudgifter på serviceområderne finansieres inden for udvalgets egne bevillingsområder.

Der er indført krav om, at halvårsregnskabet indberettes til Indenrigsministeriet. Budgetopfølgningen pr. 30. juni tilrettelægges således, at resultatet heraf umiddelbart kan anvendes som indberetning til Ministeriet.

Økonomiafdelingen udformer på baggrund af oplysninger fra fagforvaltningerne en samlet fremstilling af det forventede regnskab, som behandles i hele det politiske system (fagudvalg, økonomiudvalg og byråd). Opfølgningerne pr. 31. maj og 30. november behandles dog kun i direktionen.