Bilag 14. Forsikringspolitik

Randers Kommunes forsikringspolitik er baseret på en høj grad af selvforsikring, hvorved kommunen har påtaget sig det økonomiske ansvar ved erstatningsudbetalinger.

Baggrunden for selvforsikring er taget ud fra en økonomisk vurdering, hvor denne forsikringsstrategi er økonomisk meget fordelagtig sammenlignet med forsikringsaftaler med forsikringsselskaber, hvor forsikringsselskaberne har det økonomiske ansvar og er erstatningsudbetalende. Randers kommune har været selvforsikrende i flere år med meget store besparelser på forsikringsområdet.

Præmiebetalingen til forsikringsselskaber er ved denne forsikringsmåde afhængig af størrelsen kommunens selvrisici. Ved meget store selvrisici vil præmiebetalingen være mindre end ved mindre selvrisici.

Ved bygning og løsøre inkl. entrepriseforsikringer er der indgået forsikringsaftale med en selvrisiko på 100.000 kr. pr. skade. Forsikringsaftalen er på all risks-vilkår, der er kendetegnet ved, at langt de fleste skadehændelser er omfattet af forsikringsbetingelserne.

Ved motorforsikring er der ikke forsikring på kaskoområdet, mens selvrisikoen på ansvarsområdet er på 5 mio. kr. med en såkaldt stop loss-aftale. Mens Randers kommune således er selvforsikret på samtlige motorkøretøjer og skal betale alle udgifter til kaskoskader, vil ansvarsskader, hvor Randers kommune er erstatningsudbetalende, maksimalt kunne udgøre 5 mio. kr. årligt, hvorefter forsikringsselskabet vil overtage erstatningsansvaret.

På erhvervs- og produktansvarsområdet er der også her indgået forsikringsaftale med en selvrisiko på 5 mio. kr., ligeledes på stop loss-vilkår. Kommunens selvrisiko er således meget høj, og i realiteten er der tale om selvforsikring.

Arbejdsskadeområdet er ligeledes et selvforsikret område, hvor der kun er forsikringsaftale om katastrofedækning, hvorved forstås, at Randers kommune selv er erstatningsansvarlig for skader op til 2,5 mio. kr. pr. skade. Erstatningsudbetalinger udover denne beløbsgrænse vil overgå til forsikringsselskabet.

Herudover er der indgået forsikringsaftaler på et mindre antal forsikringer på almindelige forsikringsvilkår inden for kommunalt ledelsesansvar, ulykkesforsikringer for byråd og brandmænd, kunst m.m.

Reduktionen af præmiebetalingen ved denne forsikringspolitik har nødvendiggjort, at der er optaget bevillinger til erstatningsudbetalinger til de skadelidte områder, der tidligere lå hos forsikringsselskaberne. Der er vedtaget en intern selvrisiko på 5.000 kr. på motorkøretøjer og 5.000 kr. for bygning og løsøre pr. skade i kommunen. Erstatningsudbetalinger til de skadelidte områder følger de forsikringsbetingelser, som hvis Randers kommune var forsikret på traditionelle vilkår i et forsikringsselskab.